Veikla

Atgal

Aukštųjų mokyklų studentų mokslinių darbų konkurso nuostatai

PATVIRTINTA
Lietuvos mokslų akademijos prezidiumo 2010 m. rugsėjo 28 d. nutarimu Nr. 28
Patikslinta Lietuvos mokslų akademijos prezidiumo 2023 m. kovo 21 d. nutarimu Nr. 17

LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ STUDENTŲ MOKSLINIŲ DARBŲ KONKURSO NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lietuvos mokslų akademija (toliau – LMA), siekdama skatinti studentų kūrybinį aktyvumą, kasmet organizuoja Aukštųjų mokyklų studentų mokslinių darbų konkursą. Šio konkurso nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja mokslinių darbų teikimo bendruosius reikalavimus, jų ekspertizės tvarką, konkurso vertinimo komisijos sudarymo tvarką, komisijos darbo organizavimą, darbų vertinimo kriterijus, konkurso nugalėtojų nustatymo tvarką.
2. LMA skelbia Aukštųjų mokyklų studentų mokslinių darbų konkursą ir skiria 15 premijų pagal konkursui pateiktų darbų vertinimo rezultatus šiose mokslų srityse:
1. humanitarinių ir socialinių mokslų;
2. matematikos, fizikos ir chemijos mokslų;
3. biologijos, medicinos ir geomokslų;
4. žemės ūkio ir miškų mokslų;
5. technikos mokslų.
3. Konkurse gali dalyvauti vientisųjų, pirmosios ir antrosios pakopos universitetinių studijų studentai, taip pat asmenys, tais kalendoriniais metais baigę aukštąjį mokslą.
4. Konkursui rekomenduojama teikti individualius mokslinius darbus, išskirtiniais atvejais gali būti teikiami kelių autorių moksliniai darbai. Bakalauro baigiamasis darbas negali būti teikiamas kaip savarankiškas mokslinis darbas. Mokslo publikacijos turi turėti Lietuvos mokslo ir studijų institucijų prieskyras. Mokslinius darbus siūlo aukštųjų mokyklų fakultetų (institutų) tarybos.
5. Aukštųjų mokyklų studentų mokslinių darbų konkurso nugalėtojams suteikiamas premijos laureato vardas ir įteikiamas LMA premijos laureato diplomas bei piniginė premija.
6. LMA prezidiumo sprendimu konkursą vykdo LMA Jaunoji akademija (LMAJA).
7. Premijas skiria LMAJA komisija (toliau – Komisija), kurią nutarimu tvirtina LMA prezidiumas.
8. Premijų skyrimą tvirtina LMA prezidiumas.
9. Konkurso rezultatai skelbiami iki LMA prezidiumo numatytos datos.

II. DARBŲ TEIKIMO KONKURSUI BENDRIEJI REIKALAVIMAI

10. Aukštųjų mokyklų studentų mokslinių darbų konkursui elektroniniu būdu teikiami šie dokumentai:
10.1. mokslinis darbas, atitinkantis 1 priedo reikalavimus;
10.2. teikiamo darbo santrauka (iki 2 000 žodžių), kurioje pateikiamas įvadas, tikslas, metodologija, atliktų tyrimų svarbiausi rezultatai ir atskleidžiama bei apibendrinama gautų rezultatų reikšmė;
10.3. publikacijų, atitinkančių teikiamo darbo temą, kopijos;
10.4. aukštosios mokyklos fakulteto (instituto) mokslo tarybos posėdžio protokolo išrašas;
10.5. konkursui teikiamo darbo autoriaus duomenys (2 priedas);
10.6. aukštosios mokyklos teikiamų studentų mokslinių darbų sąrašas (3 priedas);
10.7. kiti, konkurso dalyvio nuomone, svarbūs, su teikiamu darbu susiję ir konkurso dalyvio
mokslinį aktyvumą įrodantys dokumentai.
11. Konkursui teikiami darbai gali būti parengti lietuvių arba anglų kalbomis. Kai darbas parengtas anglų kalba, konkurso dalyvis privalo pateikti darbo pavadinimą ir santrauką (iki 200 žodžių) lietuvių kalba.

III. KOMISIJOS KONKURSUI PATEIKTIEMS MOKSLO DARBAMS VERTINTI SUDARYMO TVARKA

12. Komisija konkursui pateiktiems mokslo darbams vertinti sudaroma iš 5 sekcijų, kurių sudėtį LMA prezidiumui siūlo tvirtinti LMAJA pagal kuruojamas mokslų sritis:
12.1. humanitarinių ir socialinių mokslų;
12.2. matematikos, fizikos ir chemijos mokslų;
12.3. biologijos, medicinos ir geomokslų;
12.4. žemės ūkio ir miškų mokslų;
12.5. technikos mokslų.
13. Kiekvienos mokslų srities sekcija (toliau – Sekcija) susideda ne mažiau kaip iš 5 narių: pirmininko, pirmininko pavaduotojo ir sekcijos narių.
14. Komisijos sudėtį nutarimu tvirtina ir prireikus keičia LMA prezidiumas.

IV. SEKCIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

15. Sekcijai vadovauja pirmininkas, jo nesant – paskirtas atsakingas narys.
16. Sekcijos veiklos forma yra posėdžiai.
17. Sekcijos sprendimai įforminami Sekcijos posėdžių protokolais.
18. Sekcijos pirmininkas:
18.1. planuoja ir organizuoja Sekcijos darbą;
18.2. šaukia Sekcijos posėdžius ir sudaro darbotvarkę;
18.3. pasirašo Sekcijos posėdžių protokolus, kitus dokumentus, susijusius su Komisijos veikla.
19. Sekcijos posėdžiai uždari.
20. Sekcijos posėdžiai yra teisėti, jeigu juose dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 Sekcijos narių.
21. Sekcijos narys, negalintis dalyvauti posėdyje, privalo apie tai pranešti sekcijos pirmininkui.
22. Sekcija, įvertinusi konkursui pateiktų mokslinių darbų lygį, gali Komisijai siūlyti neskirti visų įsteigtų premijų.
23. Sekcija savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, taip pat šiais Nuostatais.
24. Sekcijos posėdžių protokolai yra konfidenciali Komisijos medžiaga, iki perduodant juos archyvui. Konkurso dokumentai ir laureatų darbai saugomi LMA archyve.

V. MOKSLO DARBŲ EKSPERTINIS VERTINIMAS IR PREMIJŲ SKYRIMAS

25. Vertindami darbus Komisijos nariai turi atsižvelgti į jų originalumą, kompleksiškumą, baigtumą, praktinę vertę, autoriaus publikacijas Lietuvos ir užsienio žurnaluose.
26. Studentų mokslinių darbų konkursui pateikti darbai svarstomi LMAJA Sekcijos posėdžiuose. Posėdžiuose darbus pristato Sekcijos pirmininkas ar jo pavedimu Sekcijos narys.
27. Komisijos sprendimas dėl Sekcijos siūlymo skirti Studentų mokslinių darbų konkurso premijas priimamas atviru balsavimu. Premijuojami darbai, surinkę ne mažiau kaip 2/3 posėdyje dalyvaujančių Komisijos narių balsų. Sprendimą skirti premijas Komisija priima kasmet iki numatytos datos.
28. Komisijos posėdyje svarstytiems ir vertiems premijų, bet nepremijuotiems darbams gali būti skiriami LMA pagyrimo raštai.
29. LMAJA komisijos sprendimus skirti Aukštųjų mokyklų studentų mokslinių darbų konkurso premijas ir pagyrimo raštus atskiru nutarimu tvirtina LMA prezidiumas.
30. Sprendimai skirti Aukštųjų mokyklų studentų mokslinių darbų konkurso premijas ir pagyrimo raštus skelbiami LMA interneto svetainėje www.lma.lt.
31. Jei premija skiriama autorių kolektyvui, ji paskirstoma po lygiai kiekvienam premijuojamajam.Atsisiųsti: