Veikla

Atgal

Jaunųjų mokslininkų ekonomistų mokslinių darbų konkurso akad. K. Meškausko premijai nuostatai

PATVIRTINTA

Lietuvos mokslų akademijos prezidiumo 2010 m. rugsėjo 28 d.nutarimu Nr. 28, patikslinta 2015 m. spalio 6 d., 2016 m. sausio 6 d.


LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS ORGANIZUOJAMO JAUNŲJŲ MOKSLININKŲ EKONOMISTŲ MOKSLINIŲ DARBŲ KONKURSO AKAD. K. MEŠKAUSKO PREMIJAI NUOSTATAI


I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Lietuvos mokslų akademija (toliau – LMA), siekdama skatinti jaunųjų mokslininkų kūrybinį aktyvumą, kasmet organizuoja Jaunųjų mokslininkų ekonomistų geriausių mokslinių darbų konkursą akad. K. Meškausko premijai gauti. Šio Jaunųjų mokslininkų ekonomistų mokslinių darbų konkurso nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja teikiamų mokslinių darbų pateikimo bendruosius reikalavimus, jų ekspertizės tvarką, konkurso vertinimo Komisijos sudarymo tvarka, Komisijos darbo organizavimą, darbų vertinimo kriterijus, konkurso nugalėtojų nustatymo tvarką.
2. Jaunųjų mokslininkų ekonomistų geriausių mokslinių darbų konkurse akad. K. Meškausko premijai gauti gali daktaro mokslo laipsnį turintys tyrėjai, o jeigu darbas kolektyvinis – taip pat ir kiti tyrėjai bei doktorantai, bet bent vienas autorius turi turėti daktaro mokslo laipsnį. Mokslinius darbus teikia aukštųjų mokyklų fakultetų, institutų mokslo tarybos.
3. Konkurse dalyvaujantys jaunieji mokslininkai daktaro mokslo laipsnį turi būti įgiję ne anksčiau kaip prieš 5-erius metus iki darbų pateikimo termino pabaigos (į šį laikotarpį neįskaitomos vaiko priežiūros atostogos).
4. Darbas gali būti individualus arba kolektyvinis (iki 3 autorių). Mokslinius darbus teikia aukštosios mokyklos, mokslo institutai.
5. Jaunųjų mokslininkų ekonomistų geriausių mokslinių darbų konkurse akad. K. Meškausko premijai gauti nugalėtojams suteikiamas premijos laureato vardas ir įteikiamas Lietuvos mokslų akademijos premijos laureato diplomas bei piniginė premija. Premijuoti darbai negrąžinami.

6. Premijas konkurso tvarka skiria LMA prezidiumo patvirtinta komisija (toliau – Komisija).
7. Premijų skyrimą tvirtina LMA prezidiumas.
8. Konkurso rezultatai skelbiami iki kovo 1 d.

II. DARBŲ PATEIKIMO KONKURSUI BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Jaunųjų mokslininkų ekonomistų akad. K. Meškausko premijai gauti pateikiami šie dokumentai:
9. Mokslinis darbas – publikacija (-os), rankraštis (-čiai), aukštosios mokyklos fakulteto/ instituto mokslo tarybos aprobuota ataskaita – atitinkantis pavidalo reikalavimus (1 priedas).
10. Aukštosios mokyklos fakulteto tarybos/ instituto mokslo tarybos posėdžio protokolo išrašas, kuriame turi būti mokslinio darbo ir autoriaus (-ių) kūrybinio indėlio įvertinimai (2 priedas).
11. Žinios apie autorių (3 priedas).
12. Aukštosios mokyklos, mokslo instituto teikiamų jaunųjų mokslininkų mokslinių darbų sąrašas (4 priedas).
13. Jaunųjų mokslininkų moksliniai darbai pateikiami kaip nurodoma konkurso skelbime.

III. LMA SKELBIAMO JAUNŲJŲ MOKSLININKŲ EKONOMISTŲ MOKSLINIŲ DARBŲ KONKURSO AKAD. K. MEŠKAUSKO PREMIJAI GAUTI 

KOMISIJOS SUDARYMO TVARKA

14. Komisijos sekciją LMA prezidiumui tvirtinti siūlo Humanitarinių ir socialinių mokslų skyrius. Sekcija susideda ne mažiau kaip iš 5 narių: sekcijos pirmininko, sekcijos pirmininko pavaduotojo ir sekcijos narių. 
15. Komisiją ir jos sudėtį nutarimu tvirtina ir prireikus keičia LMA prezidiumas.

IV. SEKCIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

16. Sekcijai vadovauja pirmininkas, o jo nesant – sekcijos pirmininko pavaduotojas. 
17. Sekcijos veiklos forma yra posėdžiai.
18. Sekcijos sprendimai įforminami Komisijos posėdžių protokolais.
19. Sekcijos pirmininkas:
19.1. planuoja ir organizuoja sekcijos darbą;
19.2. šaukia sekcijos posėdžius ir jiems pirmininkauja, sudaro sekcijos posėdžių darbotvarkę;
19.3. pasirašo sekcijos posėdžių protokolus, kitus dokumentus, susijusius su sekcijos veikla;
20. Sekcijos posėdžiai uždari.
21. Sekcijos posėdžiai yra teisėti, jeigu juose dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 sekcijos narių.
22. Sekcijos narys, negalintis dalyvauti posėdyje, privalo apie tai pranešti sekcijos pirmininkui.
23. Sekcija, įvertinusi pateiktų konkursui mokslinių darbų lygį, gali Komisijai siūlyti neskirti įsteigtos premijos.
24. Sekcija savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, taip pat šiais Nuostatais ir patvirtintu darbo reglamentu.
25. Sekcijos posėdžių protokolai yra konfidenciali Komisijos medžiaga, iki perduodant juos archyvui. LMA organizuojamo jaunųjų mokslininkų ekonomistų mokslinių darbų konkurso akad. K. Meškausko premijai gauti dokumentai ir laureatų darbai saugomi LMA archyve.

V. DARBŲ, PATEIKIAMŲ JAUNŲJŲ MOKSLININKŲ MOKSLINIŲ DARBŲ KONKURSUI, EKSPERTIZĖ IR PREMIJŲ SKYRIMAS

26. Sekcija, savo posėdyje susipažinusi su gautais darbais, numato ekspertų, kuriuos skiria recenzuoti ir vertinti darbus, kandidatūras.
27. Kiekvieno darbo ekspertizei atlikti sekcija skiria ne mažiau kaip po 2 ekspertus. Ekspertais negali būti Komisijos nariai.
28. Pateikto konkursui darbo ekspertais negali būti darbuotojai (nariai) institucijų, kuriose dirba ar mokosi konkursinio darbo autoriai.
29. Recenzuodami ir vertindami darbus, ekspertai turi atsižvelgti į jų originalumą, kompleksiškumą, baigtumą, praktinę vertę, autoriaus mokslines publikacijas Lietuvos ir užsienio žurnaluose. Recenzijos formą nustato sekcija. Ekspertai pateikia darbų recenzijas sekcijos darbo reglamento nustatytu laiku.
30. LMA Jaunųjų mokslininkų ekonomistų mokslinių darbų konkursui pateikti darbai svarstomi sekcijos posėdžiuose. Sekcijos posėdžiai yra teisėti, jeigu juose dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 sekcijos narių. Posėdžiuose darbus pristato ir su recenzijomis bei gautomis nuomonėmis supažindina sekcijos pirmininkas ar jo pavedimu sekcijos narys, atitinkantis šių Nuostatų 28 punkte nustatytus reikalavimus ekspertams. Jeigu recenzijos prieštaringos, skiriamas trečias ekspertas.
31. Komisijos sprendimas dėl sekcijos siūlymo skirti Jaunųjų mokslininkų ekonomistų akad. K. Meškausko premiją priimamas baigiamajame Komisijos posėdyje sekcijos darbo reglamento nustatyta tvarka. Premijuojami darbai, surinkę ne mažiau kaip 2/3 posėdyje dalyvaujančių Komisijos narių balsų. Sprendimą skirti premijas Komisija priima kasmet iki vasario 10 dienos.
32. Komisijos sprendimą skirti Jaunųjų mokslininkų ekonomistų akad. K. Meškausko premiją tvirtina LMA prezidiumas.
33. Sprendimai skirti premijas jauniesiems mokslininkams ekonomistams už geriausius mokslinius darbus skelbiami LMA interneto svetainėje.
34. Asmenims, kuriems paskirtos premijos, suteikiamas premijos laureato vardas ir įteikiamas Lietuvos mokslų akademijos premijos laureato diplomas bei piniginė premija.
35. Premija, skiriama autorių kolektyvui, paskirstoma po lygiai kiekvienam premijuojamajam.
36. Premijos laureatas į šią premiją gali pretenduoti ne anksčiau kaip po 5 metų.Atsisiųsti: