Veikla

Atgal

PMF Lietuvos nacionalinės stipendijos

PATVIRTINTA
Lietuvos mokslų akademijos prezidiumo 2013 m. spalio 29 d. nutarimu Nr. 38
Aktuali redakcija LMA prezidiumo 2021 m. spalio 12 d. nutarimu Nr. 28

PASAULIO MOKSLININKŲ FEDERACIJOS LIETUVOS NACIONALINIŲ STIPENDIJŲ SKYRIMO TVARKA

1. Ši tvarka nustato Pasaulio mokslininkų federacijos (toliau – PMF) Lietuvos nacionalinių stipendijų (toliau – stipendijų) paskirtį, dydį ir bendruosius skyrimo principus.

2. PMF įkūrė stipendijų programą, suteikiančią galimybę jauniesiems mokslininkams ir doktorantams jų gyvenamojoje šalyje vykdyti mokslinę tiriamąją veiklą vadovaujant geriausiems tos šalies mokslininkams.

3. Lietuvos mokslų akademija (toliau – Akademija) administruoja PMF Lietuvos nacionalinių stipendijų programą.

4. PMF informuoja Akademiją apie galimybę siūlyti Lietuvos jaunųjų mokslininkų ir doktorantų kandidatūras PMF stipendijai gauti. Akademija paskelbia šią informaciją Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų institucijoms.  

5. Stipendijos skiriamos Lietuvos mokslo ir studijų institucijų doktorantams ir mokslų daktarams, kurie paraiškos pateikimo metu yra ne vyresni nei 35 m. amžiaus ir vykdo mokslinį darbą vadovaujami darbo vadovo iškilaus šalies mokslininko.  

6. Stipendiato mokslinė veikla privalo būti susijusi su viena iš PMF išskirtų 15-kos Planetos kritinių sričių ir situacijų (Priedas Nr. 1).

7. Stipendijos dydis yra 150 Šveicarijos frankų per mėnesį. Išmokant stipendiją Šveicarijos frankai yra konvertuojami į eurus pagal tos dienos Lietuvos banko nustatytą kursą. 

8. Ilgiausias stipendijos gavimo laikotarpis – vieneri metai.

9. Kandidatas turi pateikti šių dokumentų elektronines versijas:

     9.1. užpildytą oficialią PMF prašymo stipendijai gauti formą;

     9.2. trumpą iškilaus mokslininko – darbo vadovo gyvenimo aprašymą (CV) nurodant tikslų jo darbo adresą;

     9.3. trumpą numatomų mokslinių tyrimų apimties ir metodologijos anotaciją, pasirašytą darbo vadovo ir kandidato (būtina nurodyti darbo pavadinimą ir vieną iš 15-kos PMF išskirtų Planetos kritinių sričių ir situacijų);

     9.4. dviejų iškilių mokslininkų rekomendacijas, kurios rašomos PMF prezidento prof. Antonino Zichichi vardu;

     9.5. kandidato gyvenimo aprašymą (CV).

10. Visi nurodyti dokumentai pateikiami anglų kalba. Akademijos atranką praėję būsimieji stipendiatai privalo Akademijai pristatyti anksčiau išvardytų dokumentų originalus per 6 darbo dienas nuo gauto pranešimo apie atrankos rezultatus.

11. Stipendija skiriama vieną kartą. Ją gavęs asmuo neturi teisės pretenduoti kitą kartą.

12. Akademija įvertina kandidatų pateiktus dokumentus, atlieka jų atranką ir persiunčia atrinktų kandidatų dokumentus PMF vadovybei Šveicarijoje.

13. PMF apsvarsto Akademijos atsiųstus dokumentus ir praneša Akademijai sprendimą dėl PMF nacionalinės stipendijos skyrimo.

14. Jeigu PMF skiria stipendiją, pinigai stipendijai gauti pervedami į Akademijos sąskaitą. Akademija išmoka numatytą stipendijos sumą kas du mėnesiai. Stipendiatas (kartu su moksliniu vadovu) pateikia šešių mėnesių tarpinę ataskaitą ir baigiamąją ataskaitą stipendijos mokėjimo pabaigoje. Kartu su baigiamąja ataskaita stipendiatas pateikia glaustą vaizdinę medžiagą (1–2 skaidrės) apie savo projektą: nurodomas projekto pavadinimas, tikslai, svarbiausi pasiekti rezultatai ir jų iliustracijos.

15. Atrankos laimėtojai paraiškose pateiktus projektus turi vykdyti 12 mėn. nuo konkurso rezultatų paskelbimo.

16. Stipendiatas visose su stipendijos gavimo moksline veikla susijusiose publikacijose privalo nurodyti PMF paramą. Šių publikacijų kopijos ar nuorodos į publikacijas turi būti pateikiamos Akademijai kartu su PMF skirtomis ataskaitomis, o jei straipsnių publikavimas vėluoja – su pateikto publikavimui mokslinio straipsnio ar kito leidinio kopija.

Pasaulio mokslininkų federacijos Lietuvos nacionalinės stipendijos skirtos (nuo 2020 m.):

2022–2023 m.

Karolinai Barčauskaitei, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro (LAMMC)  Žemdirbystės institutas (Dirva)
Jonui Juozapaičiui, Vilniaus universiteto Biotechnologijos institutas (Medicina ir biotechnologijos)
Kasparui Rakščiui, Kauno technologijos universitetas (Energija)
Simonai Streckaitei, Fizinių ir technologijos mokslų centras (Energija)
Mantui Šimėnui, Vilniaus universitetas (Energija)
Daivai Tavgenienei, Kauno technologijos universitetas (Energija)
Monikai Toleikienei, LAMMC Žemdirbystės institutas (Dirva)
Ilonai Uzielienei, Inovatyvios medicinos centras (Medicina ir biotechnologijos)
Gretai Varkalaitei, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (Medicina ir biotechnologijos)
Viktorijai Vaštakaitei-Kairienei, LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės institutas (Maistas)

2020–2021 m.

Daliui Gudeikai, Kauno technologijos universitetas (Energija)
Zitai Kriaučiūnienei, VDU Žemės ūkio akademija (Dirva)
Gintarei Kručaitei, Kauno technologijos universitetas (Energija)
Eglei Kumpikaitei, Kauno technologijos universitetas (Kultūrinė tarša)
Dianai Marčiulynienei, LAMMC Miškų institutas (Vanduo)
Edgarui Misiuliui, Kauno technologijos universitetas (Medicina ir biotechnologijos)
Neringai Rasiukevičiūtei, LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės institutas (Maistas)
Giedriui Steponaičiui, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (Medicina ir biotechnologijos)
Marijonui Tutkui, Fizinių ir technologijos mokslų centras (Energija)
Aleksejui Žarkovui, Vilniaus universiteto Chemijos institutas (Medicina ir biotechnologijos)Atsisiųsti