Veikla

Atgal

Vytauto Vazalinsko premijos nuostatai

PATVIRTINTA:

Lietuvos mokslų akademijos Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus 1996 01 09 posėdyje, protokolas Nr. 3, papildyta 2003 11 17, protokolas Nr. 6, papildyta 2012 09 11, protokolas Nr. 11, papildyta 2014 09 16, protokolas Nr. 10
 
1. Vytauto Vazalinsko premiją įsteigė Lietuvos mokslų akademijos Žemės ūkio ir miškų mokslų skyrius, Lietuvos žemdirbystės institutas (dabar Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų cento Žemdirbystės institutas) ir Vytauto Vazalinsko fondas.
Konkursas rengiamas kas dveji metai.
Premiją skiria LMA Žemės ūkio ir miškų mokslų skyrius, jos dydį nustato Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras ir Vytauto Vazalinsko fondas. 
2. Vytauto Vazalinsko premija konkurso tvarka suteikiama mokslininkams už vertingiausius individualius ar kolektyvinius dirvotyros, žemdirbystės ir agrochemijos fundamentinius ir taikomuosius mokslinius tyrimus. Pageidautina, kad premijai teikiamo darbo autorių skaičius nebūtų didesnis kaip 4 asmenys.
Premija pradėta teikti 1996 m.
3. Vytauto Vazalinsko premijos laureatu galima tapti tik vieną kartą.
4. Darbus ir jų autorius konkursui Vytauto Vazalinsko premijai gauti siūlo mokslo ir studijų institucijų tarybos (senatai) ir Lietuvos mokslų akademijos Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus nariai iki tų metų gruodžio 10 d. 
Kartu su motyvuotu pristatymu pateikiamas premijuoti darbas(-ai), jo recenzijos bei atsiliepimai, žinios apie autorių(-ius).
5. Darbų priėmimo ir vertinimo tvarką nustato Vytauto Vazalinsko premijos komitetas (toliau – Komitetas), kurį tvirtina LMA Žemės ūkio ir miškų mokslų skyrius.
6. Sprendimą dėl premijos skyrimo priima Komitetas iki sausio 25 dienos.
7. Komiteto sprendimą skirti premiją tvirtina LMA Žemės ūkio ir miškų mokslų skyrius.
8. Jeigu Vytauto Vazalinsko premija skiriama autorių kolektyvui, ji paskirstoma po lygiai kiekvienam darbo autoriui.
9. Gavusiam šią premiją darbo autoriui(-ams) suteikiamas Vytauto Vazalinsko premijos laureato vardas ir įteikiamas diplomas.