Veikla

Atgal

LMA vardinių premijų konkursų nuostatai

PATVIRTINTA
Lietuvos mokslų akademijos prezidiumo 2010 m. rugsėjo 28 d. nutarimu Nr. 28,
patikslinta Lietuvos mokslų akademijos prezidiumo 2023 m. kovo 7 d. nutarimu Nr. 13


LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS ORGANIZUOJAMŲ VARDINIŲ PREMIJŲ KONKURSŲ NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lietuvos mokslų akademija (toliau – LMA), siekdama įvertinti Lietuvoje vykdomų skirtingų mokslo sričių mokslinių tyrimų laimėjimus ir skatinti mokslininkų kūrybinį aktyvumą, periodiškai organizuoja vardinių premijų konkursus už vertingiausius individualius ar kolektyvinius mokslo pasiekimus. Šių konkursų nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja teikiamų mokslinių darbų pateikimo bendruosius reikalavimus, jų ekspertizės tvarką, konkurso vertinimo komisijos sudarymo tvarką, jos sekcijų darbo organizavimą, darbų vertinimo kriterijus, konkurso nugalėtojų nustatymo tvarką.

2. LMA periodiškai (po kartą per 4 metus) skelbia 19 vardinių premijų konkursus:

Kazimiero Baršausko (elektronika ir elektrotechnika);
Povilo Brazdžiūno (eksperimentinė fizika);
Kazimiero Būgos (kalbotyra);
Juozo Dalinkevičiaus (geomokslai);
Simono Daukanto (istorija);
Tado Ivanausko (gamtosauga);
Adolfo Jucio (teorinė fizika);
Vinco Krėvės-Mickevičiaus (literatūra);
Jono Kriščiūno (žemės ūkio mokslai);
Jono Kubiliaus (matematika);
Vlado Lašo (medicina);
Juozo Lazausko (augalininkystė, augalų selekcija);
Justino Marcinkevičiaus (literatūrologija);
Juozo Matulio (chemija);
Povilo Matulionio (miškotyra);
Albino Rimkos (ekonomika);
Kazimiero Simonavičiaus (mechanika);
Pranciškaus Šivickio (biologija);
Algirdo Žukausko (šiluminė fizika ir energetika).

3. LMA vardinių premijų konkursuose gali dalyvauti atitinkamų mokslo sričių mokslininkai, tyrėjai, aukštųjų mokyklų dėstytojai.

4. Darbas gali būti teikiamas tik vieno  asmens.

5. Darbus premijai gauti gali siūlyti mokslo ir studijų institucijų senatai / mokslo tarybos, LMA nariai, LMA mokslų skyriai.

6. Premijas konkurso tvarka skiria LMA komisija (toliau – Komisija).

7. Komisijos narius pagal mokslų sritis siūlo LMA mokslų skyriai ir nutarimu tvirtina LMA prezidiumas.

8. Premijų skyrimą tvirtina LMA prezidiumas.

9. LMA organizuojamų LMA vardinių premijų konkursų nugalėtojams suteikiami atitinkamos vardinės premijos laureato vardai ir įteikiami diplomai bei piniginės premijos. Premijuoti darbai negrąžinami.

10. Konkurso rezultatai skelbiami iki kovo 1 d. 

II. DARBŲ PATEIKIMO KONKURSUI BENDRIEJI REIKALAVIMAI

LMA vardinių premijų konkursui pateikiami šie dokumentai:

11. Mokslinis darbas [publikacija (-os), rankraštis (-čiai)].

12. Mokslo ir studijų institucijos senato / mokslo tarybos), LMA nario, mokslų skyriaus, motyvuotas pristatymas.

13. Aukštosios mokyklos fakulteto tarybos, instituto mokslo tarybos posėdžio protokolo išrašas, kuriame turi būti mokslinio darbo ir autoriaus (-ių) kūrybinio indėlio įvertinimai.

14. Žinios apie autorių (-ius).

15. Darbai LMA vardinėms premijoms gauti pateikiami kaip nurodoma konkurso skelbime.

III. LMA SKELBIAMŲ VARDINIŲ PREMIJŲ KONKURSO KOMISIJOS SUDARYMO TVARKA

16. Komisijos sudėtį LMA prezidiumui tvirtinti siūlo atitinkami mokslų skyriai pagal kuruojamas mokslų sritis:

   16.1. Humanitarinių ir socialinių mokslų;

   16.2. Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų;

   16.3. Biologijos, medicinos ir geomokslų;

   16.4. Žemės ūkio ir miškų mokslų;

   16.5. Technikos mokslų.

17. Kiekvienai vardinei premijai į komisiją siūloma sekcija susideda ne mažiau kaip iš 5 narių: sekcijos pirmininko, sekcijos pirmininko pavaduotojo ir sekcijos narių.

IV. SEKCIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

18. Sekcijai vadovauja pirmininkas, o jo nesant – sekcijos pirmininko pavaduotojas.

19. Sekcijos veiklos forma yra posėdžiai.

20. Sekcijos sprendimai įforminami sekcijos posėdžių protokolais.

21. Sekcijos pirmininkas:

21.1. planuoja ir organizuoja sekcijos darbą;

21.2. šaukia sekcijos posėdžius ir jiems pirmininkauja, sudaro sekcijos posėdžių darbotvarkę;

21.3. pasirašo sekcijos posėdžių protokolus, kitus dokumentus, susijusius su sekcijos veikla;

22. Sekcijų posėdžiai uždari.

23. Sekcijos posėdžiai yra teisėti, jeigu juose dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 sekcijos narių.

24. Sekcijos narys, negalintis dalyvauti posėdyje, privalo apie tai pranešti sekcijos pirmininkui.

25. Sekcija, įvertinusi pateiktų konkursui mokslinių darbų lygį, gali Komisijai siūlyti neskirti įsteigtos premijos.

26. Sekcija savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, šiais Nuostatais.

27. Sekcijų posėdžių protokolai yra konfidenciali Komisijos medžiaga, iki perduodant juos archyvui. Konkurso dokumentai ir laureatų darbai saugomi LMA archyve.

V. DARBŲ, PATEIKIAMŲ LMA VARDINIŲ PREMIJŲ KONKURSUI, EKSPERTIZĖ IR PREMIJŲ SKYRIMAS

28. Sekcija, savo posėdyje susipažinusi su gautais darbais, numato ekspertų mokslininkų, kuriuos skiria recenzuoti ir vertinti darbus, kandidatūras.

29. Kiekvieno darbo ekspertizei atlikti sekcija skiria ne mažiau kaip po 2 ekspertus. Ekspertais negali būti Komisijos nariai.

30. Pateikto konkursui darbo ekspertais negali būti darbuotojai (nariai) institucijų, kuriose dirba konkursinio darbo autoriai.

31. Recenzuodami ir vertindami darbus, ekspertai turi atsižvelgti į jų originalumą, kompleksiškumą, baigtumą, praktinę vertę, autoriaus mokslines publikacijas Lietuvos ir užsienio žurnaluose, autoriaus darbų cituojamumo rodiklius. Recenzijos formą nustato sekcija. Ekspertai pateikia darbų recenzijas sekcijos nustatytu laiku.

32. LMA vardinių premijų konkursui pateikti darbai svarstomi sekcijos posėdžiuose. Posėdžiuose darbus pristato ir su recenzijomis bei gautomis nuomonėmis supažindina sekcijos pirmininkas ar jo pavedimu sekcijos narys, atitinkantis šių Nuostatų 30 punkte nustatytus reikalavimus ekspertams.

33. Komisijos sprendimas dėl sekcijos siūlymo skirti vardinę konkurso premiją priimamas atviru balsavimu surinkus ne mažiau kaip 2/3 Komisijos narių balsų. Sprendimą skirti premijas Komisija priima kasmet iki vasario 10 dienos.

34. Komisijos sprendimus skirti vardines premijas tvirtina LMA prezidiumas.

35. Sprendimai skirti vardines premijas už geriausius mokslinius laimėjimus skelbiami LMA interneto svetainėje.

36. Asmenims, kuriems paskirtos vardinės premijos, suteikiamas atitinkamos vardinės premijos laureato vardas ir įteikiamas LMA premijos laureato diplomas bei piniginė premija.

37. Konkrečia LMA vardine premija asmuo gali būti apdovanojamas tik vieną kartą.Atsisiųsti