Veikla

Atgal

Lietuvos pažangos premijos nuostatai

PATVIRTINTA
Lietuvos mokslų akademijos prezidiumo 2017 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 14
PATIKSLINTA
Lietuvos mokslų akademijos prezidiumo 2017 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 20


LIETUVOS PAŽANGOS PREMIJOS NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.Premijos steigėjas – Lietuvos mokslų akademija (toliau – LMA).
2. Lietuvos pažangos premija konkurso tvarka skiriama už išskirtinės reikšmės mokslo ar mokslo taikomosios veiklos rezultatus (gamtos ir kitų mokslų sričių, kultūros, valstybingumo stiprinimo pasiekimus, inovacijas, proveržius ir pan.), plačiai žinomus Lietuvos visuomenei. Premijos nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja pretendentų darbų ar pasiekimų pateikimo bendruosius reikalavimus, jų vertinimo tvarką ir kriterijus, laureatų nustatymo tvarką.
3. Premijuoti siūlomi asmenys turi būti Lietuvos piliečiai.
4. Teikiamas darbas gali būti vieno arba kelių autorių (iki 4 autorių).
5. Darbus premijai gauti gali siūlyti Lietuvos Respublikos valstybės institucijos, visuomeninės organizacijos, įstaigos, įmonės, asociacijos, kiti juridiniai asmenys.
6. Premijos skyrimą tvirtina LMA prezidiumas.
7. Paskyrus premiją, darbo autoriams suteikiami premijos laureato vardai ir įteikiami diplomai bei piniginės premijos. Premijuotų darbų dokumentai arba jų kopijos negrąžinami.
8. Premijos skyrimas skelbiamas ne vėliau kaip po mėnesio nuo darbo pateikimo.

II. DARBŲ PATEIKIMO BENDRIEJI REIKALAVIMAI

LMA adresu (Gedimino pr. 3, 201 kab., 01103 Vilnius) pateikiami šie dokumentai:

9. Išskirtinį Lietuvai reikšmingos veiklos rezultatą liudijantį darbą (toliau – darbas) [publikacija (-os), rankraštis (-čiai), dokumentas (-ai) ar jo (-ų) patvirtinta (-os) kopija (-os)].
10. Darbą premijuoti siūlančios institucijos arba organizacijos motyvuotas pristatymas.
11. Darbą premijuoti siūlančio juridinio asmens valdymo organo posėdžio protokolo išrašas, kuriame turi būti darbo autoriaus (-ių) indėlio įvertinimai.
12. Žinios apie autorių (-ius).
13. Premijos teikimus svarsto atitinkami LMA mokslų skyriai pagal kuruojamas mokslo sritis:
13.1. Humanitarinių ir socialinių mokslų;
13.2. Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų;
13.3. Biologijos, medicinos ir geomokslų;
13.4. Žemės ūkio ir miškų mokslų;
13.5. Technikos mokslų.

III. LMA MOKSLŲ SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS VERTINANT PREMIJAI GAUTI PATEIKTUS DARBUS

14. Ekspertiniam darbui vadovauja LMA mokslų skyriaus (toliau – Skyrius) pirmininkas, o jo nesant – Skyriaus pirmininko pavaduotojas.
15. Skyriaus veiklos forma yra posėdžiai.
16. Skyriaus sprendimai įforminami posėdžių protokolais.
17. Skyriaus pirmininkas:
17.1. šaukia Skyriaus posėdžius ir jiems pirmininkauja, sudaro Skyriaus posėdžių darbotvarkę; 17.2. pasirašo Skyriaus posėdžių protokolus, kitus dokumentus, susijusius su Skyriaus veikla.
18. Skyriaus posėdžiai uždari.
19. Skyriaus posėdžiai yra teisėti, jeigu juose dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 Skyriaus narių.
20. Skyriaus narys, negalintis dalyvauti posėdyje, privalo apie tai pranešti Skyriaus pirmininkui.
21. Skyrius, įvertinęs premijai gauti pateiktų darbų lygį, gali siūlyti neskirti įsteigtos premijos.
22. Skyrius savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, šiais Nuostatais.
23. Skyriaus posėdžių protokolai yra konfidenciali Skyriaus medžiaga, iki perduodant juos archyvui. Konkurso dokumentai ir laureatų darbai saugomi LMA archyve.

IV. DARBŲ, PATEIKTŲ LIETUVOS PAŽANGOS PREMIJAI, VERTINIMAS IR PREMIJŲ SKYRIMAS

24. Skyrius, savo posėdyje susipažinęs su gautais darbais, numato ekspertų, kuriuos skiria recenzuoti ir vertinti darbus, kandidatūras.
25. Kiekvieno darbo ekspertizei atlikti Skyrius skiria ne mažiau kaip po 2 ekspertus. Ekspertais gali būti Skyriaus nariai.
26. Pateikto darbo ekspertais negali būti darbuotojai (nariai) institucijų, kuriose dirba darbo autoriai.
27. Recenzuodami ir vertindami darbus, ekspertai turi atsižvelgti į jų reikšmę Lietuvai, originalumą, kompleksiškumą, baigtumą, praktinę vertę, autoriaus pripažinimą. Recenzijos formą nustato Skyrius. Ekspertai pateikia darbų recenzijas nustatytu laiku.
28. LMA pateikti darbai svarstomi Skyrių posėdžiuose. Posėdžiuose darbus pristato ir su recenzijomis bei gautomis nuomonėmis supažindina Skyriaus pirmininkas ar jo pavedimu Skyriaus narys, atitinkantis šių Nuostatų 26 punkte nustatytus reikalavimus ekspertams.
29. Skyriaus sprendimas dėl siūlymo skirti premiją priimamas slaptu balsavimu, surinkus ne mažiau kaip 2/3 posėdyje dalyvaujančių Skyriaus narių balsų.
30. Skyrių sprendimus skirti premiją tvirtina LMA prezidiumas.
31. Sprendimai skirti premiją skelbiami visuomenės informavimo priemonėse ir LMA interneto svetainėje.
32. Asmenims, kuriems paskirta premija, suteikiamas premijos laureato vardas ir įteikiamas premijos laureato diplomas bei 10 000 (dešimt tūkstančių) eurų dydžio piniginė premija.
33. Premija asmuo gali būti apdovanotas tik vieną kartą.

_________________________________________________________________________________________

Vadovaudamasis Lietuvos mokslų akademijos prezidiumo patvirtintais 2017 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 14 ir patikslintais 2017 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 20 Lietuvos pažangos premijos nuostatais bei remdamasis 2017 m. birželio 12 d. Lietuvos mokslų akademijos Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriaus narių visuotinio susirinkimo protokolu Nr. 3, Lietuvos mokslų akademijos prezidiumas nutaria skirti Lietuvos pažangos premiją Vytauto Didžiojo universiteto profesoriui Liudui Mažyliui.