Veikla

Atgal

LMA jaunųjų mokslininkų stipendijos

PATVIRTINTA
LMA prezidiumo 2016 m. balandžio 12 d. nutarimu Nr. 21
Galiojanti aktuali redakcija LMA prezidiumo 2022 m. balandžio 26 d. nutarimu Nr. 13     ATSISIŲSTI

LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS
JAUNŲJŲ MOKSLININKŲ STIPENDIJŲ SKYRIMO NUOSTATAI

1. Šie nuostatai nustato Lietuvos mokslų akademijos (toliau – Akademija) stipendijų jauniesiems mokslininkams (toliau – stipendijos) paskirtį, dydį ir bendruosius skyrimo principus.

2. Stipendijos skiriamos mokslininkams iki 35 metų amžiaus, įgijusiems daktaro mokslo laipsnį ne anksčiau kaip prieš 5-erius metus iki paraiškų pateikimo termino pabaigos (į šį 5-erių metų laikotarpį neįskaitomos vaiko priežiūros atostogos), jų vykdomiems aktualiems moksliniams tyrimams remti.
3. Stipendijos skiriamos kasmet Akademijos prezidiumo nustatytu laiku.
4. Stipendijomis siekiama:
    4.1. skatinti jaunųjų mokslininkų mokslinę kūrybinę veiklą ir konkurenciją;
    4.2. remti talentingų jaunųjų mokslininkų tiriamuosius darbus.
5. Stipendija yra 6 bazinių socialinių išmokų dydžio, skiriama kartą per mėnesį vienerius metus.
6. Stipendijos skiriamos konkursu.
7. Akademija kasmet viešai skelbia Akademijos interneto svetainėje, spaudoje ir siunčia informaciją mokslo ir studijų institucijoms apie skiriamų stipendijų skaičių, paraiškų jaunųjų mokslininkų stipendijai gauti bei kitų dokumentų pateikimo ir konkurso kriterijus, vykdymo terminus, organizavimo tvarką.
8. Paraiškas Akademijai dėl kandidatų stipendijai gauti teikia mokslo ir studijų institucijos. Savo kandidatūras gali iškelti ir patys mokslininkai, pateikę paraišką stipendijai gauti. Kartu su paraiškos forma turi būti nurodomas vykdomos temos pavadinimas ir numatomų vykdyti mokslinių tyrimų planai.
9. Kandidatas stipendijai gauti turi:
    9.1. dirbti Lietuvos mokslo ir studijų institucijose ir skelbti mokslo straipsnius su jų prieskyra;
    9.2. turėti daktaro mokslo laipsnį.
10. Akademijos prezidiumas mokslų skyrių teikimu atskiroms mokslų sritims sudaro Ekspertų komisijas paraiškoms vertinti. Paraiškų ekspertizę organizuoja ir siūlymus dėl stipendijos teikia Akademijos mokslų skyriai ir jų sudarytos ekspertų komisijos. Ekspertų komisija vertina kiekvieną paraišką užpildydama Ekspertinio vertinimo formą, kurią tvirtina Akademijos prezidiumas. Ekspertų komisija, vertindama paraiškas, ekspertus gali pasitelkti iš savo ir kitų Akademijos mokslų skyrių narių. Ekspertų komisija sprendimus priima atviru balsavimu. Ekspertų komisijos narys, dirbantis toje pačioje mokslo ir studijų institucijoje kaip ir kandidatas stipendijai gauti, sprendimo priėmime nedalyvauja. Ekspertų komisijos posėdžiai protokoluojami. Stipendijas, remdamasis mokslų skyrių ekspertų komisijų siūlymais, skiria Akademijos prezidiumas.
11. Ne vėliau kaip per mėnesį nuo paskutinės stipendijos išmokos išmokėjimo dienos stipendininkas turi pateikti Akademijos prezidiumui mokslinės veiklos, kuriai remti ir skatinti skirta stipendija, ataskaitą. Stipendininkų ataskaitas įvertina stipendininkus rekomendavusios Akademijos mokslų skyrių ekspertų komisijos. Ataskaita (iki 7 tūkst. spaudos ženklų) rašoma laisva forma, remiantis paraiškoje teiktu mokslinių tyrimų planu.
12. Asmuo, kuriam jau buvo skirta stipendija, pakartotinai pretenduoti gauti stipendiją naujiems tyrimams vykdyti gali tik po 2 metų ir tuo atveju, jeigu šių nuostatų 11 punkte nurodytu laiku pateikta ataskaita teigiamai įvertinta atitinkamos Akademijos mokslų skyrių ekspertų komisijos.
13. Stipendijų mokėjimas nutraukiamas, jeigu:
     13.1. mokslininkas išvyko dirbti į užsienį;
     13.2. mokslininkas nutraukė mokslinę veiklą;
     13.3. atsirado kitų priežasčių.
14. Stipendijos mokėjimas nutraukiamas Akademijos prezidiumo sprendimu. Apie tai informuojamas stipendininkas.

Jaunųjų mokslininkų stipendijos skirtos:

Humanitarinių ir socialinių mokslų srityse

Fizinių, biomedicinos, žemės ūkio ir technologijos mokslų srityse

2023–2024 metai

1. Dr. Justui Stončiui, Klaipėdos universitetas
2. Dr. Tomui Rimkui, Klaipėdos universitetas
3. Dr. Kristinai Razminienei, Vilniaus Gedimino technikos universitetas

1. Dr. Tadui Dambrauskui, Kauno technologijos universitetas
2. Dr. Gretai Jarockytei, Nacionalinis vėžio institutas
3. Dr. Vitai Lėlei, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
4. Dr. Pauliui Mackoniui, Fizinių ir technologijos mokslų centras
5. Dr. Arnoldui Pautieniui, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
6. Dr. Simonui Ramanavičiui, Fizinių ir technologijos mokslų centras
7. Dr. Mildai Stankevičiūtei, Gamtos tyrimų centras
8. Dr. Gintarei Šidlauskaitei, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras
9. Dr. Mantui Šimėnui, Vilniaus universitetas
10. Dr. Justui Šlaitui, Vilniaus Gedimino technikos universitetas
11. Dr. Gretai Varkalaitei, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
12. Dr. Mantui Žiauniui, Vilniaus universitetas

2022–2023 metai

1. Dr. Odetai Geležėlytei, Vilniaus universitetas
2. Dr. Kristinai Jonutytei, Vilniaus universitetas
3. Dr. Gerdai Anai Melnik-Leroy, Vilniaus universitetas

1. Dr. Linai Dėnei, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras
2. Dr. Andriui Januškevičiui, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
3. Dr. Živilei Jurgelėnei, Gamtos tyrimų centras
4. Dr. Kristinai Laužikei, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras
5. Dr. Anton’ui Popov’ui, Vilniaus universitetas
6. Dr. Kasparui Rakščiui, Kauno technologijos universitetas
7. Dr. Ingai Songailienei, Vilniaus universitetas
8. Dr. Daivai Tavgenienei, Kauno technologijos universitetas
9. Dr. Andriui Tidikui, Lietuvos energetikos institutas
10. Dr. Monikai Toleikienei, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras
11. Dr. Šarūnui Varnagiriui, Lietuvos energetikos institutas
12. Dr. Juliui Vengeliui, Vilniaus universitetas

2021–2022 metai

1. Dr. Mangirdui Morkūnui, Vilniaus universitetas
2. Dr. Živilei Pabijutaitei, Vilniaus universitetas
3. Dr. Rūtai Ubarevičienei, Lietuvos socialinių mokslų centras

1. Dr. Elenai Adomaitienei, Fizinių ir technologijos mokslų centras
2. Dr. Aldonai Balčiūnaitei, Fizinių ir technologijos mokslų centras
3. Dr. Juliui Burkauskui, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
4. Dr. Viktorijai Eisinaitei, Kauno technologijos universitetas
5. Dr. Linui Jonušauskui, UAB „Femtika“
6. Dr. Gintarei Kručaitei, Kauno technologijos universitetas
7. Dr. Pauliui Ruzgiui, Vytauto Didžiojo universitetas
8. Dr. Vaidotui Stankevičiui, Vilniaus universitetas
9. Dr. Vytautei Starkutei, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
10. Dr. Viktorijai Vaštakaitei-Kairienei, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras
11. Dr. Aleksej’ui Žarkov’ui, Vilniaus universitetas
12. Dr. Renaldui Žydeliui, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras

2020–2021 metai

1. Dr. Ernestai Kazakėnaitei, Vilniaus universitetas
2. Dr. Laurai Vilkaitei-Lozdienei, Vilniaus universitetas
3. Dr. Inetai Žičkutei, Kauno technologijos universitetas

1. Dr.  Karolinai Barčauskaitei, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras
2. Dr. Tadui Dambrauskui, Kauno technologijos universitetas
3. Dr.  Jevgenijui Chmeliovui, Vilniaus universitetas
4. Dr. Mikui Ilgūnui,  Gamtos tyrimų centras
5. Dr. Kristinai Kondrotienei, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
6. Dr. Aleksejui Kononovičiui, Vilniaus universitetas
7. Dr. Tomui Makarui,  Gamtos tyrimų centras
8. Dr. Adui Marčiulynui, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras
9. Dr. Arvydui Rimkui, Vilniaus Gedimino technikos universitetas
10. Dr. Simai Rekštytei, Vilniaus universitetas
11. Dr.  Marijonui Tutkui, Vilniaus universitetas
12. Dr. Vidui Žurauliui, Vilniaus Gedimino technikos universitetas

2019–2020 metai
1. Dr. TomuiBaranauskui, Lietuvos istorijos institutas
2. Dr. Neringai Dambrauskaitei, Vilniaus universitetas
3. Dr.Laurai Gudelytei, Vilniaus Gedimino technikos universitetas
4. Dr. Daivai Tamulevičienei, Vilniaus universitetas 

1. Dr. Andriui Gelžiniui, Vilniaus universitetas
2.Dr. Daliui Gudeikai, Kauno technologijos universitetas  
3. Dr. Živilei Jurgelėnei,  VMTI Gamtos tyrimų centras
4. Dr. Rokui Kondrotui, VMTI Fizinių ir technologijos mokslų centras
5. Dr. Kliment Olechnovič, Vilniaus universitetas
6. Dr. Andriui Petrėnui, Kauno technologijos universitetas
7. Dr. Sigitai Ramonaitei, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
8. Dr. Andriui Remeikiui, VMTI Gamtos tyrimų centras
9. Dr. Mildai Stankevičiūtei, VMTI Gamtos tyrimų centras
10. Dr. Astai Tamulevičienei, Kauno technologijos universitetas
11. Dr. Povilui Žemaičiui, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras

2018–2019

1. Dr. Lijanai Birškytei-Klimienei, Kultūros paveldo centras
2. Dr. Giedrei Dzemydaitei, Vilniaus universitetas
3. Dr. Mindaugui Klovui, Lietuvos istorijos institutas

 

1. Dr. Ritai Armonienei, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės institutas
2. Dr. Aldonai Balčiūnaitei, VMTI Fizinių ir technologijos mokslų centras
3. Dr. Dariui Kazlauskui, Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro Biotechnologijos institutas 
4. Dr. Vitai Lėlei, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
5. Dr. Dianai Marčiulynienei, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Miškų institutas
6. Dr. Linui Minkevičiui, VMTI Fizinių ir technologijos mokslų centras
7. Dr. Urtei Neniškytei, Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro Biomokslų institutas 
8. Dr. Dariui Ploniui, Vilniaus Gedimino technikos universitetas 
9. Dr. Eglei Preikšaitienei,  Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Biomedicinos mokslų institutas
10. Dr. Evaldui Stankevičiui, VMTI Fizinių ir technologijos mokslų centras
11. Dr. Daivai Tavgenienei, Kauno technologijos universitetas 
12. Dr. Aurimui Vyšniauskui, VMTI Fizinių ir technologijos mokslų centras

2017–2018 metai

1. Dr. Agnei Limantei, Lietuvos teisės institutas
2. Dr. Elenai Pranckėnaitei, Klaipėdos universitetas
3. Dr. Linai Sinevičienei, Kauno technologijos universitetas
4. Dr. Paulinai Želvienei, Vilniaus universitetas

1. Dr. Andriui Aleliūnui, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės institutas
2. Dr. Linai Baranauskienei, Vilniaus universitetas
3. Dr. Anatolijui Eisinui, Kauno technologijos universitetas
4. Dr. Tadui Kaliatkai, Lietuvos energetikos institutas 
5. Dr. Martynui Leliui, Lietuvos energetikos institutas
6. Dr. Mantui Povilaičiui, Lietuvos energetikos institutas
7. Dr. Neringai Rasiukevičiūtei, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Sodininkystės ir daržininkystės institutas 
8. Dr. Simai Rekštytei, Vilniaus universiteas
9. Dr. Tomui Tamulevičiui, Kauno technologijos universitetas
10. Dr. Dianai Vaičiūtei, Klaipėdos universitetas
11. Dr. Ritai Žiegytei, VMTI Gamtos tyrimų centras

2016–2017 metai

1. Dr. Vytautui Jokubauskui, Klaipėdos universitetas
2. Dr. Justinai Gineikienei, ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas
3. Dr. Eglei Žilinskaitei-Šinkūnienei, Vilniaus universitetas
4. Dr. Rasai Erentaitei, Mykolo Romerio universitetas

1. Dr. Jevgenijui Chmeliovui, Vilniaus universitetas 
2. Dr. Birutei Frercks, VMTI Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras
3. Dr. Giedriui Gasiūnui, VU Biotechnologijos institutas
4. Dr. Daliui Gudeikai, Kauno technologijos universitetas
5. Dr. Artūrui Katelnikovui, Vilniaus universitetas
6. Dr. Juozui Kupčinskui, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
7. Dr. Vitalijui Novickiui, Vilniaus Gedimino technikos universitetas
8. Dr. Arūnui Stirkei, VMTI Fizinių ir technologijos mokslų centras
9. Dr. Sigitui Šulčiui, VMTI Gamtos tyrimų centras
10. Dr. Vitai Tilvikienei, VMTI Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras
11. Dr. Bogdanui Voisiatui, VMTI Fizinių ir technologijos mokslų centras

2015–2016 metai

1. Dr. Olgai Mastianicai, Lietuvos istorijos institutas
2. Dr. Tomui Baleženčiui, Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas
3. Dr. Karoliui Žibui, Lietuvos socialinių tyrimų centras

1. Dr. Tomui Čeponiui, VU Taikomųjų mokslų institutas
2. Dr. Ramunei Bobinaitei, VMTI Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras
3. Dr. Mindaugui Gedvilui, VMTI Fizinių ir technologijos mokslų centras
4. Dr. Kristinai Jonavičienei, VMTI Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras
5. Dr. Vytautui Kašėtai, VMTI Inovatyvios medicinos centras
6. Dr. Mindaugui Mačerniui, Vilniaus universitetas
7. Dr. Algirdui Lazauskui, Kauno technologijos universitetas
8. Dr. Edvinui Orentui, Vilniaus universitetas
9. Dr. Eglei Preikšaitienei, Vilniaus universitetas 
10. Dr. Andrejui Spiridonovui, Vilniaus universitetas 
11. Dr. Gediminui Stankūnui, Lietuvos energetikos institutas
12. Dr. Akvilei Viršilei, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras

2014–2015 metai

1. Dr. Tomui Čelkiui, Vilniaus universitetas
2. Dr. Daivai Jakavonytei-Staškuvienei, Lietuvos edukologijos universitetas
3. Dr. Ingai Stankevičienei, Kauno technologijos universitetas
4. Dr. Laurai Žiogelytei, Vilniaus universitetas

1. Dr. Kęstučiui Baltakiui, Kauno technologijos universitetas
2. Dr. Adomui Bunevičiui, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
3. Dr. Ingai Čikotienei, Vilniaus universitetas
4. Dr. Janui Macutkevičiui, Vilniaus universitetas
5. Dr. Laurai Masilionytei, VMTI Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras Joniškėlio bandymų stotis
6. Dr. Jurui Mickevičiui, Vilniaus universitetas
7. Dr. Vaidui Palinauskui, VMTI Gamtos tyrimų centras
8. Dr. Sandrai Sakalauskienei, VMTI Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Sodininkystės ir daržininkystės institutas
9. Dr. Žanai Skuratovič, VMTI Gamtos tyrimų centras
10. Dr. Tomui Šalkui, Vilniaus universitetas
11. Dr. Patrikui Ščajevui, VU Taikomųjų mokslų institutas

2013–2014 metai

1. Dr. Simai Rakutienei, Vytauto Didžiojo universitetas
2. Dr. Kristupui Saboliui, Vilniaus universitetas
3. Dr. Artūrui Svarauskui, Lietuvos edukologijos universitetas
4. Dr. Mindaugui Šinkūnui, Lietuvių kalbos institutas

1. Dr. Editai Baltrėnaitei, Vilniaus Gedimino technikos universitetas
2. Dr. Pauliui Gečiui, VMTI Fizinių ir technologijos mokslų centras
3. Dr. Tadui Malinauskui, Kauno technologijos universitetas    
4. Dr. Virmantui Povilaičiui, VMTI Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro   Žemdirbystės institutas
5. Dr. Jurgitai Skiecevičienei, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
6. Dr. Pranciškui Vittai, Vilniaus universitetas           
7. Dr. Tomui Tamulevičiui, Kauno technologijos universitetas
8. Dr. Alvydui Zagorskiui, Vilniaus Gedimino technikos universitetas
9. Dr. Anastasijai Zaiko, Klaipėdos universitetas
10. Dr. Kastyčiui Zubovui, VMTI Fizinių ir technologijos mokslų centras
11. Dr. Ernestui Zaleckui, Aleksandro Stulginskio universiteteas

2012–2013 metai

1. Dr. Laurynui Vyčiui Kurilai, Lietuvos istorijos institutas
2. Dr. Rasai Markšaitytei, Vytauto Didžiojo universitetas
3. Dr. Radvilei Racėnaitei, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

1. Dr. Ramūnui Antanaičiui, LSMU Veterinarijos akademija
2. Dr. Vidmantui Bendokui, VMTI Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro   Sodininkystės ir daržininkystės institutas    
3. Dr. Jurgai Bernatonienei, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
4. Dr. Virginijui Bukauskui, VMTI Fizinių ir technologijos mokslų centras
5. Dr. Mindaugui Gedvilui, VMTI Fizinių ir technologijos mokslų centras  
6. Dr. Ingai Griškovai-Bulanovai, Vilniaus universitetas           
7. Dr. Mangirdui Malinauskui, Vilniaus universitetas           
8. Dr. Liutaurui Marcinauskui, Kauno technologijos universitetas
9. Dr. Petrui Prakui, VMTI Gamtos tyrimų centras
10. Dr. Giedrei Samuolienei, VMTI Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro   Sodininkystės ir daržininkystės institutas
11. Dr. Jolantai Tamošaitienei, Vilniaus Gedimino technikos universitetas
12. Dr. Aušra Tomkevičienė, Kauno technologijos universitetas

2011–2012 metai

1. Dr. Gyčiui Piličiauskui, Lietuvos istorijos institutas
2. Dr. Vytautui Rinkevičiui, Vilniaus universitetas           
3. Dr. Valdui Seleniui, Vilniaus pedagoginis universitetas
4. Dr. Audronei Telešienei, Kauno technologijos universitetas
5. Dr. Rasai Zabarauskaitei, Lietuvos socialinių tyrimų centras

1. Dr. Kęstučiui Baltakiui, Kauno technologijos universitetas
2. Dr. Veronikai Viktorijai Borutinskaitei, VU Biochemijos institutas
3. Dr. Karoliui Kazlauskui, Vilniaus universitetas           
4. Dr. Zitai Kriaučiūnienei, Lietuvos žemės ūkio universitetas
5. Dr. Janui Macutkevičiui, VMTI Fizinių ir technologijos mokslų centras
6. Dr. Vaidui Palinauskui, VMTI Gamtos tyrimų centras
7 Dr. Aleksandrui Rybakovui, VMTI Gamtos tyrimų centras
8. Dr. Artūrui Serackiui, Vilniaus Gedimino technikos universitetas
9. Dr. Jūratei Simokaitienei, Kauno technologijos universitetas
10. Dr. Tomui Šalkui, Vilniaus universitetas           

2010–2011 metai

1. Dr. Bernardui Gailiui, Vilniaus universitetas           
2. Dr. Valdemarui Klumbiui, Vilniaus universitetas           
3. Dr. Dariui Liutikui, Lietuvos socialinių tyrimų centras
4. Dr. Martynui Petrikui, Vytauto Didžiojo universitetas

1. Dr. Robertui Damaševičiui, Kauno technologijos universitetas
2. Dr. Ramūnui Janavičiui, Vilniaus universitetas           
3. Dr. Loretai Kelpšaitei, Klaipėdos universitetas
4. Dr. Žilvinui Liatukui, VMTI Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės institutas
5. Dr. Ramūnui Lygaičiui, Kauno technologijos universitetas
6. Dr. Tadui Malinauskui, Vilniaus universiteto taikomųjų mokslų institutas
7. Dr. Ryčiui Maskeliūnui, Kauno technologijos universitetas
8. Dr. Jūrui Mickevičiui, Vilniaus universitetas           
9. Dr. Giedriui Sasnauskui, VU Biotechnologijos institutas
10. Dr. Linai Šarūnaitei, VMTI Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės institutas
11. Dr. Mindaugui Zarembai, VU Biotechnologijos institutas

Informacija teikiama:
Dr. Jadvyga Olechnovičiene, tel. 8 683 62 056, el. p. j.olechnoviciene@lma.lt