Veikla

Atgal

LR Prezidentų vardinės stipendijos

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2020 m. kovo 20 d. priėmė nutarimą Nr. 250 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimo Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo“ (toliau – Nutarimas). Šiuo Nutarimu patvirtinti Lietuvos Respublikos Prezidentų Antano Smetonos, Aleksandro Stulginskio, Kazio Griniaus, Jono Žemaičio ir Algirdo Brazausko vardinių stipendijų nuostatai. Plačiau

LR Prezidentų vardinės stipendijos skiriamos talentingiems, ypač pasižymintiems studijose, mokslinėje ir (arba) meninėje veikloje valstybinių ir nevalstybinių aukštųjų mokyklų pirmosios, antrosios studijų pakopų ir vientisųjų studijų studentams.

Iš viso skiriama 30 LR Prezidentų vardinių stipendijų. Į jas gali pretenduoti visų aukštųjų mokyklų (valstybinių ir nevalstybinių) studentai, studijuojantys valstybės finansuojamose ir valstybės nefinansuojamose vietose. Kandidatus stipendijoms atrenka aukštosios mokyklos.  

Lietuvos mokslų akademija savo nustatyta tvarka atrenka kandidatus į vardines stipendijas ir kasmet iki birželio 15 dienos teikia švietimo, mokslo ir sporto ministrui siūlymus dėl vardinių stipendijų skyrimo.