Veikla

Atgal

Meilės Lukšienės premijos nuostatai

PATVIRTINTA
Lietuvos mokslų akademijos prezidiumo
2018 m. gegužės 8 d. nutarimu  Nr. 24
Aktuali redakcija: 2022 m. liepos 5 d. nutarimu Nr. 23

MEILĖS LUKŠIENĖS PREMIJOS SKYRIMO NUOSTATAI

 I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Meilės Lukšienės premijos (toliau – Premija) skyrimo nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Premijos konkurso organizavimo tvarką, konkurso komisijos sudarymo ir darbo organizavimo tvarką bei Premijos skyrimo tvarką.
2. Premijos tikslas – paskatinti habil. dr. Meilės Lukšienės iškeltų Lietuvos kultūros ir švietimo idėjų įgyvendinimą ir įvertinti ryškiausius edukologijos, kultūrologijos ir lituanistikos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (kultūrinės, socialinės) plėtros darbus Lietuvoje.
3. Premija gali būti skiriama pavieniam mokslininkui / dėstytojui / tyrėjui arba jų kolektyvui.
4. Premijos dydis – 120 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų bazinės socialinės išmokos dydžių.
5. Premijos konkursas skelbiamas kas ketveri metai, kurio metu skiriama 1 premija.

II. PREMIJOS konkurso organizavimo TVARKA

6. Lietuvos mokslų akademija (toliau – LMA), suderinusi visas Premijos konkurso sąlygas su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (toliau – Ministerija), organizuoja Premijos konkursą.
7. Informacija apie Premijos konkursą skelbiama Ministerijos ir LMA interneto svetainėse.
8. Dokumentai dalyvauti konkurse turi būti pateikti iki premijos skyrimo metų spalio 1 dienos. Konkurso rezultatai skelbiami iki tų metų gruodžio 1  dienos.
9. Kandidatus Premijai gauti gali siūlyti Lietuvos aukštųjų mokyklų senatai, akademinės tarybos ir / ar mokslinių tyrimų institutų mokslo tarybos, mokslininkų asociacijos.
10. Premijai gauti pateikiami šie dokumentai:
10.1. Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) darbas (-ai).
10.2. Siūlymas skirti Meilės Lukšienės premiją, užpildytas pagal šių Nuostatų priedą.
10.3. Aukštosios mokyklos senato, akademinės tarybos, mokslinių tyrimų instituto mokslo tarybos, mokslininkų asociacijos posėdžio protokolo išrašas arba iškilaus mokslininko rekomendacija. Išraše ar rekomendacijoje turi būti MTEP darbo ir autoriaus (-ių) kūrybinio indėlio įvertinimai ir argumentuotas pristatymas.
10.4. MTEP darbo autoriaus (-ių) spausdintų mokslo darbų sąrašas.
10.5. MTEP darbo autoriaus (-ių) gyvenimo ir mokslinės veiklos aprašymas.

 III. PREMIJOS SKYRIMO TVARKA

11. Kandidatą (-us) Premijai gauti konkurso tvarka atrenka Meilės Lukšienės premijos komisija (toliau – Komisija), kurios sudėtį LMA Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriaus siūlymu iš LMA narių tvirtina LMA prezidentas.
12. Komisija darbą organizuoja pagal LMA prezidento patvirtintą darbo reglamentą.
13. Komisijos posėdžius organizuoja ir techniškai aptarnauja LMA.
14. Komisija, savo posėdyje susipažinusi su gautais dokumentais, paskiria kiekvieno mokslinio darbo ekspertizei atlikti po 2 ekspertus. MTEP darbų ekspertizei gali būti pasitelkiami ir užsienio ekspertai. Ekspertais negali būti Komisijos nariai, taip pat darbuotojai (nariai) tų institucijų, kuriose dirba kandidatai Premijai gauti.
15. Recenzuodami ir vertindami MTEP darbus, ekspertai turi atsižvelgti į jų originalumą, kompleksiškumą, baigtumą, praktinę vertę, autoriaus mokslines publikacijas Lietuvos ir / ar užsienio žurnaluose bei konkurso tikslą. Ekspertai užpildo recenzijos formą, kurią patvirtina LMA prezidentas. Ekspertai pateikia Komisijai vertinamų MTEP darbų recenzijas Komisijos darbo reglamento nustatyta tvarka.
16. Konkursui pateikti MTEP darbai svarstomi Komisijos posėdžiuose. Komisijos posėdžiai yra teisėti, jeigu juose dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 Komisijos narių.
17. Posėdžiuose MTEP darbus pristato ir su recenzijomis bei gautomis nuomonėmis supažindina Komisijos pirmininkas ar jo pavedimu kitas Komisijos narys. Komisijos sprendimas dėl siūlymo skirti Premiją priimamas atviru balsavimu, surinkus ne mažiau kaip 2/3 posėdyje dalyvaujančių Komisijos narių balsų. Prieš priimdama galutinį sprendimą, Komisija įvertina, ar siūlomas kandidatas (-tė) nėra pažeidęs mokslinės veiklos etikos nuostatų.
18. LMA prezidiumas, atsižvelgdamas į Komisijos siūlymus, priima sprendimą dėl Premijos skyrimo.
19. Premija, skirta autorių kolektyvui, paskirstoma po lygiai kiekvienam premijuojamajam.

 IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

20. Premija, Komisijos ir ekspertų veikla, Premijos įteikimo renginio organizavimas apmokamas iš Ministerijos skirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų.
21. Konkurso nugalėtojui (-ams) suteikiamas Meilės Lukšienės premijos laureato vardas ir įteikiamas diplomas bei piniginė premija. Premijuotas MTEP darbas (-ai) negrąžinamas (-i).

_________

SKELBIAMAS MEILĖS LUKŠIENĖS PREMIJOS KONKURSAS

Kviečiame teikti paraiškas 2022 metų Meilės Lukšienės premijos konkursui.

Darbai priimami iki 2022 m. spalio 1 d. LMA elektroninėje paraiškų registravimo sistemoje https://konkursai.lma.lt

Informacija teikiama: tel. 8683 61990, el. p. a.bagdonaviciene@lma.lt 
tel. 8 692 45332, el. p. e.baroniene@lma.ltAtsisiųsti