Veikla

Atgal

Jaunųjų mokslininkų ir doktorantų mokslinių darbų konkurso nuostatai

PATVIRTINTA
Lietuvos mokslų akademijos prezidiumo 2014 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 36
Patikslinta Lietuvos mokslų akademijos prezidiumo 2023 m. kovo 7 d. nutarimu Nr. 14
Patikslinta Lietuvos mokslų akademijos prezidiumo 2024 m. balandžio 9 d. nutarimu Nr. 10

LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS JAUNŲJŲ MOKSLININKŲ IR DOKTORANTŲ MOKSLINIŲ DARBŲ KONKURSO NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Lietuvos mokslų akademija (toliau – LMA), siekdama skatinti jaunųjų mokslininkų ir doktorantų kūrybinį aktyvumą, kasmet organizuoja Jaunųjų mokslininkų ir doktorantų mokslinių darbų konkursą. Šio konkurso nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja mokslinių darbų pateikimo bendruosius reikalavimus, jų ekspertizės tvarką, konkurso vertinimo komisijų sudarymo tvarką, komisijų darbo organizavimą, darbų vertinimo kriterijus, konkurso nugalėtojų nustatymo tvarką.
2. LMA skelbia Jaunųjų mokslininkų ir doktorantų mokslinių darbų konkursą ir skiria 10 premijų pagal vertinimo rezultatus šiose mokslų srityse:
2.1. humanitarinių ir socialinių mokslų;
2.2. matematikos, fizikos ir chemijos mokslų;
2.3. biologijos, medicinos ir geomokslų;
2.4. žemės ūkio ir miškų mokslų;
2.5. technikos mokslų.
3. Jaunųjų mokslininkų ir doktorantų mokslinių darbų konkurse gali dalyvauti daktaro mokslo laipsnį turintys tyrėjai ir doktorantai.
4. Konkurse dalyvaujantys jaunieji mokslininkai iki 35 metų amžiaus daktaro mokslo laipsnį turi būti įgiję ne anksčiau kaip prieš 5-erius metus iki darbų pateikimo termino pabaigos (į 5-erių metų laikotarpį neįskaitomos vaiko priežiūros atostogos).
5. Konkursui rekomenduojama teikti individualius mokslinius darbus, išskirtiniais atvejais gali būti teikiami kelių autorių moksliniai darbai. Magistro darbas ar daktaro disertacija negali būti pateikti kaip savarankiški moksliniai darbai. Mokslo publikacijos turi turėti Lietuvos mokslo ir studijų institucijų prieskyras. Mokslinius darbus siūlo aukštųjų mokyklų fakultetų tarybos, institutų mokslo tarybos.
6. Jaunųjų mokslininkų ir doktorantų mokslinių darbų konkurso nugalėtojams suteikiamas Jaunųjų mokslininkų ir doktorantų premijos laureato vardas ir įteikiamas LMA premijos laureato diplomas bei piniginė premija.
7. Premijas konkurso tvarka skiria LMA komisija (toliau – Komisija).
8. Premijų skyrimą tvirtina LMA prezidiumas.
9. Konkurso rezultatai skelbiami iki kovo 1 d.

II. DARBŲ TEIKIMO KONKURSUI BENDRIEJI REIKALAVIMAI
10. Jaunųjų mokslininkų ir doktorantų mokslinių darbų konkursui elektroniniu būdu teikiami šie dokumentai:
10.1. mokslinio darbo aprašas, atitinkantis 1 priedo reikalavimus;
10.2. teikiamo darbo santrauka lietuvių kalba, jei darbo aprašas parengtas anglų kalba;
10.3. teikiamo darbo temą atitinkančių publikacijų sąrašas ir publikacijų elektroninės kopijos, nurodant leidinio citavimo indeksą ir kvartilę, taip pat pretendento asmeninį indėlį;
10.4. aukštosios mokyklos fakulteto (instituto) mokslo tarybos posėdžio protokolo išrašas;
10.5. konkursui teikiamo darbo autoriaus duomenys (2 priedas);
10.6. kiti, konkurso dalyvio nuomone, svarbūs, su teikiamu darbu susiję ir konkurso dalyvio mokslinį aktyvumą rodantys dokumentai.
11. Konkursui teikiami darbai gali būti parengti lietuvių arba anglų kalbomis; kai darbas parengtas anglų kalba, konkurso dalyvis privalo pateikti darbo pavadinimą ir santrauką lietuvių kalba.

III. KOMISIJOS KONKURSUI PATEIKTIEMS MOKSLO DARBAMS VERTINTI SUDARYMO TVARKA
12. Komisija konkursui pateiktiems mokslo darbams vertinti sudaroma iš 5 sekcijų, kurių sudėtį LMA prezidiumui siūlo tvirtinti atitinkami LMA mokslų skyriai pagal kuruojamas mokslų sritis:
12.1. humanitarinių ir socialinių mokslų ir menų;
12.2. matematikos, fizikos ir chemijos mokslų;
12.3. biologijos, medicinos ir geomokslų;
12.4. žemės ūkio ir miškų mokslų;
12.5. technikos mokslų.
13. Kiekviena komisijos sekcija (toliau – Sekcija) susideda iš ne mažiau kaip 5 narių: pirmininko, pirmininko pavaduotojo ir narių, bei vertina tos srities pateiktus darbus.
14. Komisijos sudėtį nutarimu tvirtina ir prireikus keičia LMA prezidiumas.

IV. SEKCIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS
15. Sekcijai vadovauja pirmininkas, jo nesant – Sekcijos pirmininko pavaduotojas.
16. Sekcijos veiklos forma yra posėdžiai.
17. Sekcijos sprendimai įforminami Sekcijos posėdžių protokolais.
18. Sekcijos pirmininkas:
18.1. planuoja ir organizuoja Sekcijos darbą;
18.2. šaukia Sekcijos posėdžius ir jiems pirmininkauja, sudaro Sekcijos posėdžių darbotvarkę;
18.3. pasirašo Sekcijos posėdžių protokolus, kitus dokumentus, susijusius su Komisijos veikla.
19. Sekcijos posėdžiai yra uždari.
20. Sekcijos posėdžiai yra teisėti, jeigu juose dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 Sekcijos narių.
21. Sekcijos narys, negalintis dalyvauti posėdyje, privalo apie tai pranešti Sekcijos pirmininkui.
22. Įvertinusi konkursui pateiktų mokslinių darbų lygį, Sekcija gali Komisijai siūlyti neskirti vienos ar visų įsteigtų premijų.
23. Sekcija savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais aktualiais teisės aktais ir šiais Nuostatais.
24. Sekcijos posėdžių protokolai yra konfidencialūs. Jie ir kiti konkurso dokumentai bei laureatų darbai saugomi LMA archyve.

V. MOKSLO DARBŲ EKSPERTIZĖ IR PREMIJŲ SKYRIMAS
25. Vertindami darbus Komisijos nariai turi atsižvelgti į jų originalumą, kompleksiškumą, baigtumą, praktinę vertę, autoriaus publikacijas Lietuvos ir užsienio žurnaluose.
26. LMA Jaunųjų mokslininkų ir doktorantų mokslinių darbų konkursui pateikti darbai svarstomi Sekcijos posėdžiuose. Posėdžiuose darbus pristato Sekcijos pirmininkas ar jo pavedimu Sekcijos narys.
27. Komisijos sprendimas dėl Sekcijos siūlymo skirti Jaunųjų mokslininkų ir doktorantų mokslinių darbų konkurso premijas priimamas atviru balsavimu. Premijuojami darbai, surinkę ne mažiau kaip 2/3 posėdyje dalyvaujančių Komisijos narių balsų. Sprendimą skirti premijas Komisija priima kasmet iki vasario 20 dienos.
28. Komisijos posėdyje gerai įvertintiems, bet premijos nepelniusiems darbams gali būti skiriami LMA pagyrimo raštai. Galutinį sprendimą dėl pagyrimo raštų įteikimo priima LMA prezidiumas pagal Komisijos rekomendacijas.
29. Komisijos sprendimus skirti Jaunųjų mokslininkų ir doktorantų mokslinių darbų konkurso premijas ir pagyrimo raštus tvirtina LMA prezidiumas.
30. Sprendimai skirti premijas jauniesiems mokslininkams ir doktorantams už geriausius mokslinius darbus skelbiami LMA interneto svetainėje www.lma.lt.
31. Jei premija skiriama keliems autoriams, ji paskirstoma po lygiai kiekvienam premijuojamajam.
32. Premijos laureatas į šią premiją gali pretenduoti ne anksčiau kaip po penkerių metų.Atsisiųsti: