Veikla

Atgal

Aukštųjų mokyklų studentų mokslinių darbų konkurso nuostatai

PATVIRTINTA
Lietuvos mokslų akademijos prezidiumo 2010 m. rugsėjo 28 d. nutarimu Nr. 28.
Galiojanti aktuali redakcija 2020 m. kovo 10 d.
Patikslinta 2021 m. vasario 23 d. Lietuvos mokslų akademijos prezidiumo posėdyje
 
LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS ORGANIZUOJAMO AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ STUDENTŲ MOKSLINIŲ DARBŲ KONKURSO NUOSTATAI
 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
 
1. Lietuvos mokslų akademija (toliau – LMA), siekdama skatinti studentų kūrybinį aktyvumą, kasmet organizuoja aukštųjų mokyklų studentų mokslinių darbų konkursą. Šio konkurso nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja mokslinių darbų teikimo bendruosius reikalavimus, jų ekspertizės tvarką, konkurso vertinimo komisijų sudarymo tvarką, komisijų darbo organizavimą, darbų vertinimo kriterijus, konkurso nugalėtojų nustatymo tvarką.
2. LMA skelbia aukštųjų mokyklų studentų mokslinių darbų konkursą ir skiria 15 premijų pagal konkursui pateiktų darbų vertinimo rezultatus šiose mokslų srityse:
     1. humanitarinių ir socialinių mokslų;
     2. matematikos, fizikos ir chemijos mokslų;
     3. biologijos, medicinos ir geomokslų;
     4. žemės ūkio ir miškų mokslų;
      5. technikos mokslų.
3. Konkurse gali dalyvauti vientisųjų, pirmosios ir antrosios pakopos universitetinių studijų studentai, taip pat asmenys, tais kalendoriniais metais baigę aukštąjį mokslą.
4. Konkursui rekomenduojama teikti individualius mokslinius darbus, išskirtiniais atvejais gali būti teikiami kelių autorių moksliniai darbai. Bakalauro baigiamasis darbas negali būti teikiamas kaip savarankiškas mokslinis darbas. Mokslo publikacijos turi turėti Lietuvos mokslo ir studijų institucijų prieskyras. Mokslinius darbus siūlo aukštųjų mokyklų fakultetų (institutų) tarybos.
5. Aukštųjų mokyklų studentų mokslinių darbų konkurso nugalėtojams suteikiamas premijos laureato vardas ir įteikiamas LMA premijos laureato diplomas bei piniginė premija.
6. Premijas konkurso tvarka skiria LMA komisija (toliau – Komisija), kurią nutarimu tvirtina LMA prezidiumas.
7. Premijų skyrimą tvirtina LMA prezidiumas.
8. Konkurso rezultatai skelbiami iki kovo 1 d.
9. Konkursui teikiami darbai turi atspindėti tęstines veiklas, todėl konkurso dalyviai privalo nurodyti, kokia galima studijų ar profesinė veikla 12 mėn. nuo paraiškos pateikimo bus susijusi su pateiktu darbu. Rekomenduojama pateikti tęstinių veiklų vykdymo grafiką.
 
II. DARBŲ TEIKIMO KONKURSUI BENDRIEJI REIKALAVIMAI
 
10. Aukštųjų mokyklų studentų mokslinių darbų konkursui elektroniniu būdu teikiami šie dokumentai:
10.1. mokslinis darbas, atitinkantis 1 priedo reikalavimus;
10.2. teikiamo darbo santrauka (iki 1000 spaudos ženklų);
10.3. publikacijų, atitinkančių teikiamo darbo temą, kopijos;
10.4. aukštosios mokyklos fakulteto (instituto) mokslo tarybos posėdžio protokolo išrašas;
10.5. konkursui teikiamo darbo autoriaus duomenys (2 priedas);
10.6. aukštosios mokyklos teikiamų studentų mokslinių darbų sąrašas (3 priedas);
10.7. su teikiamu darbu susijusių tęstinių veiklų aprašymas ir vykdymo grafikas (laisva forma);
10.8. kiti, konkuso dalyvio nuomone, svarbūs, su teikiamu darbu susiję ir konkurso dalyvio mokslinį aktyvumą įrodantys dokumentai.
11. Konkursui teikiami darbai gali būti parengti valstybine arba užsienio kalbomis. Kai darbas parengtas užsienio kalba, konkurso dalyvis privalo pateikti darbo pavadinimą ir santrauką valstybine kalba.
 
III. KOMISIJOS KONKURSUI PATEIKTIEMS MOKSLO DARBAMS VERTINTI
SUDARYMO TVARKA
 
12. Komisija konkursui pateiktiems mokslo darbams vertinti sudaroma iš 5 sekcijų, kurių sudėtį LMA prezidiumui siūlo tvirtinti atitinkami mokslų skyriai pagal kuruojamas mokslų sritis:
     1. humanitarinių ir socialinių mokslų;
     2. matematikos, fizikos ir chemijos mokslų;
     3. biologijos, medicinos ir geomokslų;
     4. žemės ūkio ir miškų mokslų;
     5. technikos mokslų.
13. Kiekvienos mokslų srities sekcija susideda ne mažiau kaip iš 5 narių: pirmininko, pirmininko pavaduotojo ir sekcijos narių.
14. Komisijos sudėtį nutarimu tvirtina ir prireikus keičia LMA prezidiumas.
 
IV. SEKCIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS
 
15. Sekcijai vadovauja pirmininkas, jo nesant – sekcijos pirmininko pavaduotojas.
16. Sekcijos veiklos forma yra posėdžiai.
17. Sekcijos sprendimai įforminami sekcijos posėdžių protokolais.
18. Sekcijos pirmininkas:
18.1. planuoja ir organizuoja sekcijos darbą;
18.2. šaukia sekcijos posėdžius ir jiems pirmininkauja, sudaro sekcijos posėdžių darbotvarkę;
18.3. pasirašo sekcijos posėdžių protokolus, kitus dokumentus, susijusius su Komisijos veikla.
19. Sekcijos posėdžiai uždari.
20. Sekcijos posėdžiai yra teisėti, jeigu juose dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 sekcijos narių.
21. Sekcijos narys, negalintis dalyvauti posėdyje, privalo apie tai pranešti sekcijos pirmininkui.
22. Sekcija, įvertinusi konkursui pateiktų mokslinių darbų lygį, gali Komisijai siūlyti neskirti visų įsteigtų premijų.
23. Sekcija savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, taip pat šiais Nuostatais.
24. Sekcijos posėdžių protokolai yra konfidenciali Komisijos medžiaga, iki perduodant juos archyvui. Konkurso dokumentai ir laureatų darbai saugomi LMA archyve.
 
V. MOKSLO DARBŲ EKSPERTIZĖ IR PREMIJŲ SKYRIMAS
 
25. Vertindami darbus Komisijos nariai turi atsižvelgti į jų originalumą, kompleksiškumą, baigtumą, praktinę vertę, autoriaus publikacijas Lietuvos ir užsienio žurnaluose.
26. LMA Studentų mokslinių darbų konkursui pateikti darbai svarstomi sekcijos posėdžiuose. Posėdžiuose darbus pristato sekcijos pirmininkas ar jo pavedimu sekcijos narys.
27. Komisijos sprendimas dėl sekcijos siūlymo skirti Studentų mokslinių darbų konkurso premijas priimamas atviru balsavimu. Premijuojami darbai, surinkę ne mažiau kaip 2/3 posėdyje dalyvaujančių Komisijos narių balsų. Sprendimą skirti premijas Komisija priima kasmet iki vasario 20 dienos.
28. Komisijos sprendimus skirti Aukštųjų mokyklų studentų mokslinių darbų konkurso premijas tvirtina LMA prezidiumas.
29. Sprendimai skirti premijas aukštųjų mokyklų studentams už geriausius mokslinius darbus skelbiami LMA interneto svetainėje www.lma.lt.
30. Komisijos posėdyje svarstytiems ir vertiems premijų, bet nepremijuotiems darbams gali būti skiriami LMA pagyrimo raštai. Galutinį sprendimą dėl pagyrimo raštų įteikimo priima LMA prezidiumas pagal Komisijos rekomendacijas.
31. Jei premija skiriama autorių kolektyvui, paskirstoma po lygiai kiekvienam premijuojamajam.


Atsisiųsti: