Lietuvos mokslo premijos

1996 m. Lietuvos mokslo premijos skirtos

Agrarinių, gamtos, matematikos ir medicinos mokslų srityje:

1. Jonui Grigui už darbų ciklą „Feroelektrikų ir giminingų medžiagų mikrobanginė dielektrinė spektroskopija (1986–1995 m.)“.
2. Algimantui Grigeliui, Valentinui Kadūnui, Vytautui Juodkaziui, Vytautui Narbutui, Juozui Paškevičiui, Povilui Suveizdžiui už monografiją „Lietuvos geologija“ (V.: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1994 m.).
3. Kęstučiui Jarašiūnui, Gyčiui Juškai, Liudvikui Subačiui, Juozui Vaitkui už darbų ciklą „Šviesa sužadintų elektronų dinamika puslaidininkiuose (1985–1995 m.)“.
4. Romualdui Lekevičiui, Janinai Baršienei, Juozui Lazutkai, Gražinai Slapšytei, Stasiui Sinkevičiui, Vaidotui Morkūnui, Veronikai Dedonytei už darbų ciklą „Aplinkos užterštumo Lietuvoje genotoksikologinis įvertinimas (1976–1995 m.)“.
5. Mečislovui Žalakevičiui už darbų ciklą „Paukščių migracijų valdymo mechanizmai (1974–1995 m.)“.


Humanitarinių, socialinių ir teologijos mokslų srityje:

1. Irenai Ermanytei, Sofijai Kėzytei, Jonui Paulauskui, Kaziui Ulvydui (po mirties), Vytautui Vitkauskui, Klementinai Vosylytei, Angelei Vilutytei-Rimševičienei, Kaziui Pakalkai. „Lietuvių kalbos žodynas“. (T. 7–16, V., 1966–1995 m.).
2. Vytautui Kubiliui už monografijas: „Romantizmo tradicija lietuvių literatūroje“ (V.: „Amžius“, 1993 m.), „XX amžiaus literatūra: Lietuvių literatūros istorija“ (V.: „Alma litera“, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1995 m.).
3. Valentinui Mikelėnui už monografijas: „Civilinis procesas. I dalis“ (V.: „Teisė“, 1994 m.), „Civilinis procesas. II dalis“ (V.: „Justitia“, 1995 m.), „Civilinės atsakomybės problemos: lyginamieji aspektai“ (V.: „Justitia“, 1995 m.).

Technikos mokslų srityje:

1. Rimantui Barauskui, Vytautui Ostaševičiui už darbų ciklą „Vibrosmūginės sistemos: tyrimas, optimizavimas ir taikymas“.
2. Jurgiui Vilemui, Povilui Poškui, Vytautui Šimoniui, Jonui Erdvilui Adomaičiui už darbų ciklą „Šilumos mainų dėsningumų tyrimas dujomis aušinamuose energetinių įrenginių elementuose (1985–1995 m.)“.
3. Edmundui Kazimierui Zavadskui už darbų ciklą „Statybos projektų daugiakriterinis įvertinimas ir technologinių sprendimų daugiatikslė selektonovacija (1977–1995 m.)“. 

Lietuvos mokslo premijų komitetas